სიახლეები

22/02/2021

იურიდიული დახმარების სამსახურს ახალი ლოგო აქვს.

ლოგო მოწონებული და დამტკიცებულია ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს მიერ.

ლოგოში გამოყენებული სიმბოლოების განმარტება იხილეთ აქ:

http://www.legalaid.ge/ka/p/2011/%E1%83%A1%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9E-%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%9D