სიახლეები

07/09/2017

სამართლის ელექტრონული ბიბლიოთეკის (სები) მიერ ითარგმნა მასაჩუსეთსის შტატის სასამართლო აღმასრულებელი ოფისის გამოცემა: <a href="http://www.library.court.ge/upload/self_represented2.pdf">"სამოსამართლო გაიდლაინები თვითწარმოდგენილ მხარეთა სამოქალაქო საქმეების განხილვისათვის"</a> "იმ პირობებში, როდესაც სასამართლოებისა და მართლმსაჯულების სამართლებრივი და ეთიკური ბოჭვა, გათვალისწინებული მაგალითად სამოსამართლო ქცევის კოდექსით, თანაბარი ძალით მოქმედებს თვითწარმოდგენილ მხარეებთან დაკავშირებულ საქმეებზე, მოსამართლეებს გააჩნიათ ფართო დისკრეცია ამ საზღვრებში. აღნიშნული გაიდლაინები შეიქმნა იმისათვის, რათა დაეხმაროს მოსამართლეებს განსაზღვრონ ის სფეროები, რომლებშიც მათ გააჩნიათ დისკრეცია და დაეხმაროს მათ ამ დისკრეციის გამოყენებაში."