ორგანიზაციის გვერდი / კონსტიტუციის 42-ე მუხლი

კონსტიტუციის 42-ე მუხლი

შეაფასეთ ორგანიზაცია
აღწერა:

ორგანიზაციის მისია:
"კონსტიტუციის 42-ე მუხლი" არის არასამთავრობო, აპოლიტიკური, ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაცია, რომელიც დაფუძნდა 1997 წლის 12 სექტემბერს. ორგანიზაციის წევრები არიან პროფესიონალი ადვოკატები, რომლებიც ადამიანის უფლებათა დარღვევის მსხვერპლთ უზრუნველყოფენ უფასო იურიდიული დახმარებით, სასამართლოში და სხვა სახელმწიფო დაწესებულებებში წარმომადგენლობით.
ორგანიზაციის მისიაა საქართველოს სამართლებრივ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბება, ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვისა და საზოგადოებრივი მართლშეგნების ამაღლების გზით.

ორგანიზაციის მიზნები და ამოცანები :
- საქართველოში ადამიანის უფლებათა დაცვის ხელშეწყობა ქვეყანაში არსებული მოწყლადი და მარგინალური ჯგუფებისათვის, ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების ჩათვლით, სამართლის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;
- ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული სასამართლოსა და სხვა საერთაშორისო ორგანოთა პრეცედენტული სამართლისა და სტანდარტებისადმი ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება და დაჩქარება
- პრაქტიკოსი, ასევე მომავალი ადვოკატების პროფესიონალური დონის ამაღლება
- საქართველოში მცირე საწარმოთათვის სამართლიანი იურიდიული გარემოსა და ბიზნეს-ეთიკის დამკვიდრების ხელშეწყობა

დემოკრატიული პროცესების მხარდაჭერა:
- ადამიანის უფლებათა შიდა კანონმდებლობის საერთაშორისო კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანა
- საერთაშორისო ხელშეკრულებების დროული რატიფიცირებისა და აღსრულების მხარდაჭერა
ქვეყანაში მმართველობის ჯანსაღი პრინციპების დამყარების ხელშეწყობა

ადამიანის უფლებათა შესახებ საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება:
- ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებზე და მათი დაცვის საერთაშორისო მექანიზმებზე სამოქალაქო მოხელეთა ცნობიერების ამაღლება.

ორგანიზაციის შესაძლებლობათა განვითარება:
- ჯანსაღად ფუნქციონირებადი ორგანიზაციის შესანარჩუნებლად არსებული პოლიტიკისა და სისტემების გაძლიერება
- ორგანიზაციის პოტენციალის ზრდა ტექნიკური დახმარების, ტრეინინგის და თანამშრომელთა პროფესიონალური განვითარების მეშვეობით.

ვებ-გვერდი:

http://article42.ge/

FACEBOOK გვერდი:

https://www.facebook.com/article42/

კონსულტაციის ენები:
ქართული 
საქმეთა კატეგორიები:
სამოქალაქო სამართალი,  
სისხლის სამართალი,  
კონსტიტუციური სამართალი,  
სტრატეგიული სამართალწარმოება,  
კონსულტაციის მიმღებები
შეუზღუდავად, ყველა პირი,  
მომსახურების სახე
ზეპირი იურიდიული კონსულტაცია,  
კონსულტაციის სახე
პირადი,  
სატელეფონო,  
ონლაინ,  
წარმომადგენლობის სახე
წარმომადგენლობა სასამართლოში,  
წარმომადგენლობა სახელმწიფო ორგანოებთან ურთიერთობაში,  
სასამართლოში წარმომადგენლობის სახე
წარმომადგენლობა პირველი ინსტანციის სასამართლოში, წარმომადგენლობა სააპელაციო ინსტანციის სასამართლოში, წარმომადგენლობა უზენაეს სასამართლოში,  

ფილიალები

სათაო ოფისი

მისამართი: თბილისი, მელიტონ ქანთარიას 11ა
  032 299 88 56
 

საკონტაქტო პირები

სამუშაო განრიგი

დღე სამუშაო საათები შესვენება
ორშ 00:00 - 00:0000:00 - 00:00
სამ 11:00 - 18:0000:00 - 00:00
ოთხ 11:00 - 18:0000:00 - 00:00
ხუთ 11:00 - 18:0000:00 - 00:00
პარ 00:00 - 00:0000:00 - 00:00
შაბ 00:00 - 00:0000:00 - 00:00
კვ 00:00 - 00:0000:00 - 00:00